תקנון

מועדון הברלה - תקנון

תקנון
כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.
תקנון שימוש באתר

כללי
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה. תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו. 

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

מועדון הברלה שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י מועדון הברלה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

הגדרות
בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן: 
"מזמין" או "משתמש" - אדם המזמין כרטיס להופעה/מנוי באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
"כרטיס להופעה" או "הכרטיס" - כרטיס לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר המוצע למכירה באתר.
"עסקה" - הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות".
"שירות" או "שירותים" - אפשרויות רכישת הכרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
"עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

 

ביצוע עסקאות ותשלום

מלאי הכרטיסים למופעים השונים המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. מועדון הברלה רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד מועדון הברלה ו/או מי מטעמו בעניין זה .

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה ע"פ הפרטים שהוזנו.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. אם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי מועדון הברלה להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין ומהווה עבירה פלילית. מועדון הברלה שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית מול משרדי הברלה. מועדון הברלה לא יהיה אחראי במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/אירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה למועדון הברלה במסגרת נוהלי כניסה למועדון הנקבעים ע"י הנהלת הברלה ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות בתקנון ובאתר המופע/האירוע. לא תחול על מועדון הברלה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם למועדון הברלה ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות סידורי הישיבה המבוקשים על ידם.
מיקום הישיבה אינו מסומן מראש (פרט לחברי מועדון הפלטינה של הברלה) וייקבע ע"י המארחות בכניסה בהתאם לקדימות ההגעה למופע.

הכניסה עם נשק אסורה!

מועדון הברלה מציעה במופעים המתקיימים בו שירותי מטבח ובר בתשלום לנוחיות הלקוחות, לבקשת ההפקות ברוב המופעים ההזמנות למטבח והשירות לשולחנות (במופעי הישיבה) ייסגרו כחצי שעה לפני תחילת המופע, במופעי העמידה יהיו שירותי בר ודוכני אוכל בתשלום (כל הנוגע לנ"ל הינו פרט למופעים חריגים לבקשת ההפקה ו/או להחלטת הברלה).


מועדון הפלטינה של הברלה

הצטרפות למועדון פלטינה ותנאי חברות

מועדון הפלטינה הינו מועדון המקנה לחבריו הטבות מגוונות הקשורות למועדון הברלה פרטים אודות מועדון הפלטינה ועדכונים אודות ההטבות השונות הניתנות לחבריו נגישים לכל משתמש, המעוניין להצטרף למועדון, באמצעות לחיצה על הלשונית "מועדון פלטינה" שבאתר הברלה. הצטרפות למועדון פלטינה הינה טלפונית בלבד כפופה למסירת פרטים אישיים של המשתמש כנדרש ולתשלום דמי חברות שנתיים בהתאם לסוג החברות ייגבו בתשלום אחד מידי שנה ממועד ההצטרפות למועדון. החברות אינה מתחדשת באופן אוטומטי. בתום שנת החברות מועדון הברלה יישלח תזכורת באמצעות במסרונים (הודעות SMS) לנייד של הלקוחות בהתאם למה שעדכנו רק לאחר התשלום בגין חברות זו.

מועדון הברלה יידע ויעדכן את חברי המועדון אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון הפלטינה באמצעות שליחת מסרונים (הודעות SMS) לנייד ו/או בדואר האלקטרוני. על-כן, בהצטרפות למועדון פלטינה מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור ממועדון הברלה וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל. מובהר בזאת כי ההטבות המוקנות לחבר המועדון, תוענקנה באמצעות הצגת כרטיס המועדון ו/או בצירוף תעודת מזהה של חבר המועדון.

החברות וההטבות אשר ניתנות במסגרתה הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאדם אחר במידה ואינו רשום במערכת הברלה כחבר המועדון.

חברות פלטינה זוגית מיועדת לבני/בנות זוג ואינה ניתנת לממש עבור קרבה אחרת (חברים/ות, אחים/יות וכדומה)

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מועדון הברלה רשאי לשנות את היקף ההטבות ושוויין, לקבוע כי ההטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש את הטבה וכיו"ב, בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.

ביטול חברות במועדון הפלטינה

מזמין יוכל לבטל את חברותו במועדון עד 30 ימים מיום חיוב כרטיס האשראי בגין חברות המועדון ודמי החבר יושבו לו במלואם. מובהר בזאת כי לא יוחזרו דמי החבר ששילם חבר מועדון, אשר ביטל חברותו במועדון במועד מאוחר יותר מ-30 ימים לאחר חיוב כרטיס האשראי ו/או לאחר שקיבל הטבה כלשהי המגיעה לו מטעם חברותו במועדון.

חברות המועדון הינה שנתית מיום ההצטרפות ואינה ניתנת להקפאה במידה ועברו 30 יום מתאריך ההצטרפות.

תנאי החברות:

חברות פלטינה אישית:
כרוכה בתשלום שנתי חד פעמי של 259 ₪
החברים במועדון יוכלו ליהנות מסל הטבות ומתנות הכולל:
חברות פלטינה אישי למשך שנה
100 ₪ לקניית כרטיסים בהופעות מתנה! (החל מהמופע השני מרגע ההצטרפות)
הנחה של 20 ₪ קבועה לכל הופעה
בחירת מיקום ישיבה (מוגבל ל-10 מזמיני הפלטינה הראשונים בכל מופע
ונשמר עד שעה לפני תחילת המופע)
דיוור של מבצעים מיוחדים ו"הדקה ה 90"

חברות פלטינה זוגית:
כרוכה בתשלום שנתי חד פעמי בעלות של 349 ₪
החברים במועדון יוכלו ליהנות מסל הטבות ומתנות הכולל:
חברות פלטינה זוגי למשך שנה
200 ₪ לקניית כרטיסים בהופעות מתנה! (החל מהמופע השני מרגע ההצטרפות)
הנחה של 20 ₪ קבועה לכל הופעה (לשני בני הזוג ביחד)
בחירת מיקום ישיבה (מוגבל ל-10 מזמיני הפלטינה הראשונים בכל מופע
ונשמר עד שעה לפני תחילת המופע)
דיוור של מבצעים מיוחדים ו"הדקה ה 90"


* הכרטיס בתוקף לשנה מיום ההצטרפות
* ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה
   (חבר/ת פלטינה שישמרו מקום עבור לקוח אחר ללא נוכחותם במופע חברות הפלטינה שלהם תבוטל ללא החזר כספי)
* אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון
* הזמנות כרטיסים לחברי הפלטינה יש לבצע טלפונית


איסוף/הדפסת הכרטיסים

כרטיס במחיר מלא שהוזמן באמצעות האתר ניתן להדפיסו או לאסוף בקופת אולם המאוישת.

כרטיסים בהנחה שהוזמנו דרך האתר ניתן לאספם רק בקופת המועדון המאוישת עם הצגת תעודה ו /או אסמכתא המעידה על הזכאות להנחה. במידה והמשתמש לא הציג תעודה מתאימה ישלם בעת איסוף הכרטיסים את מחיר הכרטיס המלא.

כרטיס להופעה שהוזמן באמצעות האתר או במוקד הטלפוני יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופות, החל משעת פתיחת הדלתות למופע כפי שמפורסם המפורסם באתר, ולא יאוחר מ- 15 דקות לאחר תחילת ההופעה. איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס ו/או בצירוף תעודה מזהה עם תמונה של הרוכש כפי שמצוין בהזמנה, וכן הצגת העתק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה, במידה והכרטיסים נרכשו כמתנה עבור אחד אחר יש לעדכן מראש את משרדי הברלה בציון שם + מס הנייד של מקבל המתנה ובמקרה כזה יוכל אותו אדם להציג בנוסף להעתק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה, את תעודת הזהות שלו ולא יהיה תנאי להצגת כרטיס האשראי בו נרכשו הכרטיסים. איסוף כרטיס הנקנה בהנחת גמלאי/סטודנט/חייל/עובד ארגון/חברה וכן הנחות/הטבות אחרות בכפוף להצגת תעודה מתאימה.

מאחרים

לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד! ולא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום. נוסף על כך באחריות הרוכש להגיע כשעה לפני תחילת המופע/האירוע לקופה ולאסוף את הכרטיסים.

מדיניות ביטול עסקאות

ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד אל מול מוקד ההזמנות במשרדי הברלה בשעות הפעילות. ביטולים ניתנים עד 24 שעות לפני מועד המופעים
וכרוכים בעמלת ביטול של 5 ₪ לכל כרטיס 
(עלות הכרטיס כוללת בתוכה את עמלה זו)
, בהתאם לשעות פעילות משרדי הברלה בטלפון: 04-6369993 שלוחה 1.

בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר - כמוה כבקשת ביטול עסקה; ויש להתחיל מחדש את תהליך הרכישה.

אין אפשרות באמצעות האתר להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, בקשה לשינוי אמצעי התשלום לאחר חיוב האשראי לתשלום במזומן יהיה כרוך בתשלום עמלת הרכישה ויהיה אפשרי לביצוע אך ורק עד 48 שעות לפני מועד המופע בתיאום מול משרדי הברלה בשעות הפעילות.

במידה ויבוטל אירוע על ידי מועדון הברלה/הפקת המופע, יהא המזמין זכאי להחזר כספי מלא.

במידה ואירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש אך ורק במידה ויהיה מועד חדש אשר מפורסם באתר הברלה ופתוח לרכישת כרטיסים, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי.

כל שינוי ו/או החלפה בקשר לכרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה למשרדי הברלה בשעות הפעילות.

יודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.

ביטול בשל מחלת האמן/כח עליון לא יהיה באשמת הברלה ולמשתמש באתר או טלפונית לא תהיינה כל טענה בקשר לכך כלפיו והתשלום עבור הכרטיסים למופע יוחזר ללקוח.

 

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עמדה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרי אינטרנט אחרים, יש לקבל לכך אישור ממועדון הברלה מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר המידע של מועדון הברלה (להלן: "מאגר המידע"). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

מועדון הברלה נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מועדון הברלה  ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

מובהר כי מועדון הברלה לא ימסור מיוזמתו פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם יעמוד בפני איום שינקטו נגדו הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שבוצעו באתר. במקרים אלה, מועדון הברלה רשאי למסור את הפרטים האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשים לא חוקיים באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

קניין רוחני

מועדון הברלה הינו בעל רישיון השימוש בכל זכות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר. זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין שימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של מועדון הברלה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושו של מועדון הברלה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. יובהר כי הנהלת האתר לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

אחריות ושיפוי

מועדון הברלה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, הברלה אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. הברלה לא יישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, הברלה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתו של הברלה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. מועדון הברלה לא יישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מועדון הברלה  בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

מועדון הברלה אינו אחראי לתוכן המועלה לאתר ואינה נותן כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהיא.

מועדון הברלה אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אינה מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

מועדון הברלה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של הברלה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

מועדון הברלה שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

יחסי הצדדים

לא מתקיימים בין המשתמש באתר ובין מועדון הברלה יחסי עובד מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.

שימוש בפרטי המשתמש

מועדון הברלה שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בכתובת המייל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע"י המשתמש לשם שיפור השירותים שהוא  מציע, ליצירת קשר עם המשתמש ומסירת פרטים אודות אירועים מסוימים ולצרכים סטטיסטיים. ככל שהמשתמש אינו מעוניין שהברלה יעשה שימוש בפרטים אלה, הוא מתבקש לפנות אל משרדי הברלה או להסיר את עצמו באמצעות אתר האינטרנט או לפנות דרך הדואר האלקטרוני של המועדון.


סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.


פרטי התקשרות מועדון הברלה / גד נצרת מור בע"מ

ת.ד. 347, קיבוץ להבות חביבה, מיקוד 38835

שעות פעילות המשרדים:

א'-ד' 09:00-17:00

ה'-ו' 09:00-20:00

שבת 16:00-19:30

טלפון: 04-6369993, פקס: 04-6369991

מייל: [email protected]

אתרינו: www.beraleberale.co.il

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים